Usluge

1. RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa.

Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije.

Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnike, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi.

Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja. Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika. Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava.

Sve potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji.

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje.

2. RAČUNOVODSTVO OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA

Vođenje poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to:

 • knjige ulaznih računa,
 • knjige izlaznih računa,
 • knjige primitaka i izdataka,
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima
  i potrebama obrtnika.
 • izrada popisa dugotrajne imovine,
 • priprema mjesečnih (tromjesečnih),
  odnosno godišnjih obračuna PDV-a,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima
  za utvrđivanje poreza na dohodak,
 • porezno savjetovanje